Hais Txog Quit Partner

Kev Txiav Luam Yeeb Kom Zoo

Peb cov khoos kas pub dawb pab Xeev Minnesota cov neeg zej zos txiav luam yeeb rau fab lag luam, nrog rau kev haus luam yeeb, kev nqus pa luam yeeb hluav taws xob thiab kev zom luam yeeb. Peb muab kev cob qhia lawm ntawm kev hu xov tooj, sau ntawv hauv xov tooj** thiab sau email**, thiab muaj cov tshuaj txiav luam yeeb** uas xa kiag rau ntawm koj qhov rooj—uas txhua yam yog pub dawb.

*18+ **13+

Leej Twg Siv taum Quit Partner?

Txhua tus neeg nyob rau hauv Xeev Minnesota tuaj yeem nkag tau mus rau peb qhov kev txhawb nqa. Peb kuj tseem muaj cov khoos kas tshwj xeeb uas tsim tsa los rau cov neeg uas nyob nrog kev mob puas hlwb los sis tsis meej pem los ntawm kev siv yeeb tshuaj muaj yees, cov zej zos Neeg Khab Mes Kas (American Indian), cov neeg cev xeeb me nyuam thiab tom qab yug me nyuam, thiab cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 13-17 xyoo.

Cov Cai Kev Coj Ua Zoo Tshaj Plaws hauv Cov Khoos Kas Txiav Luam Yeeb

Quit Partner tau txais kev teeb tsa los ntawm Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv. Chaw Tuav Hauj Lwm Pab Kev Noj Qab Haus Huv Jewish Hauv Lub Teb Chaws (National Jewish Health), tsev kho mob rau fab tej hlab ua pa uas zoo tshaj plaws hauv lub teb chaws thiab loj tshaj plaws, tus neeg muab kev kho mob ntawm lub khoos kastxiav luam yeeb uas tsis vam txiaj ntsig yog peb lub khoos kas cov neeg koom tes thiab yog vaj tsev rau peb cov kws cob qhia kev txiav luam yeeb uas tau txais kev cob qhia zoo.

“Kuv tau tsum kev haus luam yeeb thiab tau pib kev nqa ib khob kas fes los sis ib taub dej los mus hloov rau. Kuv tau pib hnov muaj kev zoo tuaj tam sim ntawv, nws yooj yim ntau tshaj kev nce theem ntaiv thiab ua tiav cov chav kawm qoj ib ce, qhov ntawv yooj yim rau kuv los mus hwj xwm ua mus rau tom ntej!”

Michelle

Faib Qhia Koj Qhov Keeb Kwm

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24