Cov Kws Laus > Saib xyuas

Pab Cov Neeg Txiav Luam Yeeb Kom Coob Leej Ntxiv

Pab Kom Tsum Tau Kev Quav Nicotine

Nrhiav ntau txoj kev pab rau cov neeg txiav kev haus luam yeeb, kev nqus pa luam yeeb hluav taws xob thiab kev siv lwm yam khoom uas yog luam yeeb rau fab kev lag luam.

Healthcare Professionals

Cov Peev Txheej Rau Cov Kws Tshaj Lij Txog Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv

Tam li yog ib tug kws tshaj lij txog kev noj qab haus huv, koj tuaj yeem yog ib feem tseem ceeb nyob hauv txoj kev pab koj cov neeg mob txiav luam yeeb. Nrog lawv tham txog lawv qhov kev siv luam yeeb, muab kev kawm paub rau lawv hais txog qhov nws ua kev puas tsuaj rau lub cev thiab, yog lawv npaj txhij, xa lawv tuaj rau peb lub khoos kas.

Employers

Cov Chav Kawm CE Pub Dawb thiab Muaj Kev Yooj Yim

uv Lav Minnesota - suav txij li cov lag luam luam yeeb lag luam mus txog rau cov peev txheej rau kev txiav luam yeeb. Txhua qhov tau txais kev txhawb nqa los ntawm Minnesota Department of Health (Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) thiab Quit Partner, thiab teeb tsa los ntawm National Jewish Health.

Employers

Kev Noj Qab Nyob Zoo Yog ib Qho Txiaj Ntsig Zoo Rau Tus Neeg Ua Hauj Lwm

Txij ntawm kev muaj teeb meem rau txoj hlab ua pa mus txog rau muaj tej kev mob loj tshaj ntxiv, kev siv luam yeeb tuaj yeem tsim kev kub ntxhov rau cov neeg ua hauj lwm txoj kev noj qab haus huv, kev ua tau ntau yam thiab kev ua tau hauj lwm zoo. Peb lub khoos kas pub dawb uas tsis muaj kev txiav txim saib raws tib neeg yog ib txoj hauv kev zoo los pab lawv tshem tawm kev quav luam yeeb kom zoo los.

Educators

Muab Kev Txiav Luam Yeeb Tso Rau Hauv Lub Phiaj Xwm Kawm Paub

Cov neeg hluas tau ntsib txhua yam kev qiab nias—los ntawm niam thiab txiv, cov phooj ywg thiab cov chaw tshaj xov xwm zej tsoom—thiab tej zaum yuav nqus pa luam yeeb hluav taws xob los sis haus luam yeeb txhawm rau daws kev ntxhov siab. Mus ntsib koj cov tub ntxhais kawm ntawm qhov chaw lawv nyob, thiab qhia lawm tias muab kev pab txiav luam yeeb thaum lawv npaj txhij.

Community Organizations

Muab Kev Txiav Luam Yeeb Ua Ib Lub Hom Phiaj Rau Koog Zej Zos

Cov tswv lub tsev ua kem chaw nyob (apartment), cov koom haum muab kev ncaj ncees thiab cov chaw pab kev noj qab nyob zoo tuaj yeem pab tau cov tswv cuab hauv zej zos txiav luam yeeb.

“Kuv thiab kuv tus txij nkawm wb txiav luam yeeb ua ke, thiab thaum nws rov pib dua kuv los ua li ntawv ib yam. Tiam sis wb maj mam sim txiav huam luam yeeb tas zog, zoo no wb tau ua tiav log lawm. Kuv lub neej tsis tshuam muaj kev chim siab rau sij hawm no lawm yeeb vim kuv tsis haus luam yeeb. Kuv hnov tau muaj dag zog tuaj ntau dua kuv hnov 25 xyoos dhau los.”

Mary Jo

Faib Qhia Koj Qhov Keeb Kwm

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24