Txiav Koj Txoj Kev Haus Luam Yeeb Nrog > Khoos Kas Pab Kev Xeeb Me Nyuam

Kev Pab Yog Tias Koj Cev Xeeb Tub los sis Tab Tom Npaj Yuav Cia Cev Xeeb Tub

Peb nkag siab tias kev quav tshuaj nicotine yuav tsis tuaj yeem tso tseg tau yoog yim vim tias koj cev xeeb tub los sis npaj yuav cia cev xeeb tub. Peb qhov kev pab txhawb nqa txiav txim pub dawb tuaj yeem pab koj los mus txiav yeeb tshuaj yam tsis tas ntxiv kev nyuaj siab rau kev muaj me nyuam. Thaum koj nyob hauv lub khoo kas lawm, koj yuav raug txis nrog ib tug kws qhia poj niam uas tau txais kev kawm los pab koj txoj kev xeeb tub, pib txij ntua kev npaj yuav xeeb tub mus txog rau thaum cev xeeb tub thiab tom qab koj yug me nyuam. Ua ke ntawd, koj kuj yuav tau ua hauj lwm rau koj lub hom phiaj txiav yeeb tshuaj thiab.

Tam Sim No Muaj Lwm Qhov Laj Thawj Ntxiv Kom Txiav Luam Yeeb

Tam sim no yog thaum koj sim los mus txiav tshuaj nicotine nrog kev pab los ntawm peb cov kws cob qhia hauv Pregnancy Program (Lub Khoo Kas Rau Kev Xeeb Tub), koj yuav muaj cai tau txais ib daim npav khoom plig. Hu kiag rau 1-800-QUIT-NOW los mus kawm paub ntau ntxiv.

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24