Khoom Pab thiab Kev Txhawb Nqa > Suav Nyiam Khaws Tseg

Koj Tuaj Yeem Txuag Tau Nyiaj Npaum Cas los ntawm Kev Txiav Luam Yeeb?

Txheeb xyuas qhov piv txwv hauv qab no. Puas xav kom paub tus zauv nyiaj tshwj xeeb rau koj qhov kev txiav luam yeeb? Tsuas yog teb ob sob lus nug hauv qab no kom pom tias koj lub hnab rau nyiaj yuav tuab li cas tuaj tom qab koj peem dhau tshuaj nicotine.

Ib txwm koj tau them ntau npaum cas rau ib pob luam yeeb, taub luam yeeb txau los sis kav luam yeeb los sis ib poom luam yeeb zom?

Peg tsawg pob, taub los sis poom uas koj yuav nyob rau ib lim piam?

Cov Kev Xam Tau Los

Kev Txuag Tau Nyiaj Txhua Lim Piam

$0.00

Li ko txaus yuav Metro Transit pib uas kav tau rau lub hli.

Kev Txuag Tau Nyiaj Txhua Hli

$0.00

Li ko txaus them nqi rau ib lub tsheb tshiab.

Kev Txuag Tau Nyiaj Txhua Xyoo

$0.00

Li ko txaus them rau ntau lub hli los sis them nqi yuav tsev.

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24