Txiav Koj Txoj Kev Haus Luam Yeeb Nrog > Npaj Siab Txiav Kev Haus Luam Yeeb

Nrhiav Vim Li Cas Koj Hau Luam Yeeb

Tej zaum muaj ob peb leej neeg uas yuav qhia koj tias vim li cas koj tsim nyog txiav kev quav tshuaj nicotine, thiab peb nkag siab tias qhov ntawv yuav siv tsis tau tas li. Cov neeg uas nrhiav pom lawv tus kheej cov laj thawj zoo li muaj kev ua tau tiav ntau dua rau kev txiav luam yeeb kom zoo. Peb nyob ntawm no pab koj nrhiav koj qhov laj thawj.

Ib txoj hauv kev zoo los pib yog los ntawm kev xav txog yam koj yuav tau los ntawm kev txiav luam yeeb. Txheeb xyuas cov piv txwv hauv qab no, thiab dhau ntawv xav txog koj tus kheej. Lub tswv yim zoo: muab lawv sau cia rau hauv ntawv los mus hwj xwm koj tus kheej kom muaj kev zoo siab!

Cov Laj Thawj Niaj Hnub Siv rau Kev Txiav Luam Yeeb

  • Txhim kho kev noj qab haus huv rau koj thiab koj tsev neeg
  • Muaj dag zog ntxiv
  • Muaj nyiaj ntxiv
  • Hnov noj mov qab dua qub
  • [Rau koj qhov laj thawj rau ntawm no]

Kev ua kom tau! Kev Txiav Luam Yeeb Yuav Khaws Tau Nyiaj rau hauv Koj Lub Hnab Nyiaj

Saving money is a big reason many people decide to quit. How much would you actually save if you quit? Use our savings calculator to find out.

Suav Xam Koj Cov Nyiaj Txuag Tau

Cov Txiaj Ntsig Pib Sij Hawm Tom Qab Koj Txiav Luam Yeeb

Cov kev hloov pauv pib tshwm sim rau koj lub cev sij hawm tom qab koj pib txiav luam yeeb. Nias rau ntawm kev teev sij hawm txhawm rau kawm paub ntxiv txog cov txiaj ntsig uas koj yuav hnov tau thoob plaws koj qhov kev txiav luam yeeb.

Kev Tsim Phiaj Xwm Rau Kev Txiav Luam Yeeb

Kev tsim phiaj xwm yuav pab tau koj kom npaj kom txhij ua ntej thiab sij hawm koj qhov kev txiav luam yeeb. Kev muaj ib daim phiaj xwm, koj yuav muaj txhij cov tswv yim hais txog kev ua kom dhau cov kev nyuaj uas tej zaum koj yuav ntsib nyob rau lub sij hawm koj qhov kev txiav luam yeeb.

  • Xaiv hnub txiav luam yeeb—nws yuav zoo li kev cog lus rau koj tus kheej.
  • Xav txog hom kev txhawb nqa uas tej zaum koj xav tau. Qhia rau koj tsev neeg thiab cov phooj ywg tias koj tab tom muaj phiaj xwm txiav luam yeeb thiab thov lawv muab kev txhawb nqa.
  • Xav txog cov xwm txheej uas yuav ua rau koj xav siv cov tshuaj nicotine thiab nug koj tus kheej rau txoj hauv kev koj tuaj yeem hloov los sis zam cov ntawv. Thaum koj hnov xav haus luam yeeb, mus ua lwm yam rau. Qhov kev xav haus yuav dhau mus.
  • Ua kom koj lub caij nyoog nce ua ob npaug rau koj qhov kev txiav luam yeeb los ntawm kev tham nrog ib tug kws cob qhia kev txiav luam yeeb thiab sim cov ntaub nplaum, tshuaj zom los sis tshuaj npuav nyob rau tib lub sij hawm ntawv thiab.

Nyeem Cov Keeb Kwm Txiav Luam Yeeb

Nrhiav Koj Txoj Hau Kev Rau Kev Txiav Luam Yeeb

Tom qab koj tau nrhiav pom yam ua rau koj zoo siab tshaj plaws, nws yuav pab tau rau kev xav txog txoj hauv kev uas koj xav txiav luam yeeb. Peb tuaj yeem pab koj nrhiav hom kev txiav luam yeeb uas siv tau rau koj. Thiab nrog rau kev txhawb nqa, koj tuaj yeem ua kom koj lub caij nyoog nce ua ob npaug rau kev txiav luam yeeb. Tsis hais thaum twg uas koj npaj tau, peb yeej nyob ntawm no los pab.

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24