Cov Kws Laus > Cov Koom Haum Pab Zej Zos

Tsim Kev Sib Txawv Nyob Rau Hauv Koj Lub Zej Zos

Pab Cov Neeg Uas Koj Pab Cuam Txiav Luam Yeeb Rau Fab Kev Lag Luam

Cov koom haum nyob zej zos xws li cov vaj tse nyob uas muaj ntau koog, cov chaw teev hawm thiab cov chaw saib xyuas kev noj qab nyob zoo tuaj yeem tuav lub luag hauj lwm tseem ceeb nyob hauvkev pab txuas cov neeg nrog rau Quit Partner cov khoos kas thiab cov chaw muab kev pab cuam pub dawb. Tsis tas li kev xa cov tswv cuab hauv zej zos mus rau Quit Partner, koj thiab koj cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem muab kev txhawb nqa los sis tsis hais kev tshaj qhia cov kev cai txhawm rau txhawb siab kev txiav luam yeeb.

Kev Xa Ib Tug Neeg Twg mus rau Quit Partner (opens new window)

Kev Noj Qab Haus Huv Zoo Dua Nyob Tom Tsev

Cov tswv thiab cos thawj tswj hwm ua nyob hau cos vaj tse uas muaj ntau theem, yeem pab tiv thaiv cov neeg zej zos los ntawm kev raug cov pa luam yeeb thiab kev siv luam yeeb rau fab kev lag luam uas tsim kev puas tsuaj los ntawm kev ua raws cov kev cai tsis pub muaj kev haus luam yeeb. Kev xa cov neeg zej zos mus rau Quit Partner yog ib txoj hau kev zoo txhawm rau pab cov neeg zej zos pib lawv txoj hau kev txiav luam yeeb.

Paub Ntxiv Txog Cov Kev Cai Tswj Kav Tsis Pub Haus Luam Yeeb Hauv Tej Vaj Tse Nyob (opens new window)

Koom Haum Teev Kev Ntseeg

Cov thawj coj ntawm cov tsev teev ntuj, tej tsev sab laj, tsev teev hawm thiab tsev hauj sam yog ib feem uas ntseeg tau thiab tseem ceeb ntawm peb cov zej zos thiab tuaj yeem muab kev txhawb nqa uas muaj zog rau cov tswv cuab uas xav tau kev pab los mus pib thawj kauj ruam mus rau kev txiav luam yeeb.

Hais Paub Ntxiv Txog Quit Partner

Cov Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Nyob Zoo Hauv Zej Zos

Cov neeg ua hauj lwm nyob rau ntawm cov chaw ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab nyob zoo hauv zej zos tuaj yeem pab muab kev kawm paub rau cov tswv cuab zej zos txog cov kev puas tsuaj ntawm kev siv cov luam yeeb rau fab lag luam thiab txuas cov neeg uas lawv pab cuam mus rau cov khoos kas txhawb nqa kev txiav luam yeeb.

Kev Xa Ib Tug Neeg Twg mus rau Quit Partner (opens new window)

Cov Neeg Muab Kev Koom Tes Rau Kev Hloov Pauv Kom Zoo

Cov koom haum sawv cev saib xyuas kev noj qab haus huv rau zej tsoom hauv cheeb tsam thiab lub zej zos cov koom haum uas tau txais kev pab peev los ntawm Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (MDH) sam sim ua hauj lwm ua ke los txo qis kev siv cov luam yeeb rau fab lag luam thiab txhawb nqa kev txiav luam yeeb. Nrhiav yam tshiab nyob rau hauv koj lub zej zos thiab txuas nrog cov koom haum no los ntawm kev mus saib cov chaw txuas mus (links) no.

Qhov Chaw Muab Kev Koom Tes Txhim Kho Kev Noj Qab Haus Huv Thoob Plaws Xeev (Statewide Health Improvement Partnership, SHIP) (opens new window)

Khoos Kas Pab Nyiaj Rau Zej Zos Kom Txhob Muaj Kev Haus Luam Yeeb (Tobacco-Free Communities Grant Program, TFC) (opens new window)

Khoos Kas Pab Nyiaj Rau Haiv Neeg (Tribal Grant Program) (opens new window)

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24