Xaiv Koj Txoj Hau Kev los mus Txiav Luam Yeeb

Koj Yog Tus txiav txim

Txhua tus neeg muaj txoj hauv kev txiav luam yeeb sib txawv. Txawm tias koj xav paub txog kev sib tham nrog rau tus kws cob qhia kev txiav luam yeeb los sis sim peb cov cuab yeej sib txuam uas muab kev pab tau, txoj hauv kev txiav luam yeeb yog nyob ntawm koj xwb.

Sib piv kev qhia kom tsum

Kev Txiav Luam Yeeb Nrog Cov Cuab Yeej Muaj Txiaj Ntsig Uas Pub Dawb

Tso Tseg kev haus luam yeeb, haus pa luam yeeb lossis ntsuas luam yeeb nyob ntawm yus nyiam txhob kev pab li cas.

 • Kev Siv Tshuaj Kho Pub Dawb

  Kos koj lub npe yog koj xav tau khoom siv rau ob lub lim tiam, cov khoom pub dawb no yog ntaub nplaum, gum, thia tsuaj npuav.*

 • Kev Sau Ntawv Qhia

  Tau txais cov tswv yim, kev ceeb toom kom nco qab thiab kev txhawb siab uas xa ncaj qha rau koj lub xov tooj.**

 • Cov Email

  Tau txais cov email txhawb nqa koj tas li thaum koj tab tom txiav luam yeeb.**

los sis

Txiav Luam Yeeb Nrog Rau Kev Pab Tswv Yim Dawb

Yuav tau txais kev cob qhia hauv xov tooj los sis hauv online rog ib tug neeg cob qhia txua hnub. Thaum koj kos npe, koj yuav tau txais ntau yam kev pab rau txiav kev haus luam yeeb, haus pa luam yeeb, lossis kev ntsuas luam yeeb.

 • Neeg cob qhia hu hauv xov tooj, kev ntaus xov tooj***, lossis online hauv khoos phib tawj.

 • Cov ntaub nplaum, tshuaj ntxo los sis tshuaj npuav*

 • Kev sau ntawv qhia**

 • Cov Email**

 • Qhov muab pab ua kev txais tos

*18+ **13+ ***13–24

Tshawb Nrhiav Ntxiv nyob rau hauv Peb Cov Khoos Kas

Npaj Siab Txiav Kev Haus Luam Yeeb

Npaj Siab Txiav Kev Haus Luam Yeeb

Feem ntau ntawm cov neeg uas siv cov luam yeeb rau fab kev lag luam uas xav txog kev txiav luam yeeb nyob rau qee lub sij hawm. Kev xav txog yam yuav ua rau koj zoo siab los mus txiav luam yeeb yog thawj kauj ruam uas zoo heev. Thaum koj paub tias vim li cas koj ho xav txiav luam yeeb, nws yuav yooj yim tuaj rau kev xav ntsoov txog cov txiaj tsig uas yuav tau los.

Kev Tuav Koj Txoj Kev Txiav Luam Yeeb Kom Ruaj

Kev Tuav Koj Txoj Kev Txiav Luam Yeeb Kom Ruaj

Koj puas tau ua yuam kev dua? Nws tsis ua li cas. Nws tshwm sim rau yuav luag txhua leej. Nov yog qee cov tswv yim los mus pab rov pib dua los sis hwj xwm koj qhov kev txiav txuas mus ntxiv thaum muaj kev nyuaj.

My Life, My Quit

Lub Khoos Kas Pab Txiav Luam Yeeb Rau Cov Hluas Kiag Xwb

My Life, My Quit™

Yog hais tias koj yog ib tug hluas muaj hnub nyoog li ntawm 13-17 xyoo thiab koj xav tau kev pab rau kev txiav kev haus luam yeeb hluav taws xob, kev haus luam yeeb los sis kev siv lwm cov khoom lag luam uas yog luam yeeb, nov yog ib lub khoos kas pub dawb txhua yam thiab khaws kev ua ntiag tug uas muaj rau koj.

The American Indian Quitline

Neeg Khab Mes Kas Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb (American Indian Quitline)

Tau txais kev txhim kho nrog rau lus cob qhia los ntawm zej zos, Neeg Khab Mes Kas (American Indian) Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb (American Indian Quitline) muab kev txhawb nqa pub dawb txhua yam thiab tsim tsa tshwj xeeb los pab koj, los sis qee leej uas koj paub, txiav luam yeeb. Thaum koj rau npe, koj raug tso ua khub nrog rau ib tug kws cob qhia Neeg Khab Mes Kas (American Indian) uas tshwj tseg rau kev kho kev quav luam yeeb uas nkag siab cov kev kho mob raws kev cai, cov kev siv luam yeeb raws kab lis kev cai, thiab cov teeb meem cuam tshuam tshwj xeeb rau kev txiav luam yeeb uas muaj rau cov pej xeem Neeg Khab Mes Kas (American Indian).

Behavioral Health

Txhawb Nqa Cov Ua Neej Nyob Nrog Kev Mob Puas Hlwb los sis Lwm Yam Kev Quav Yeeb Tshuaj

Yog tias koj siv tshuaj yeeb dej cawv lossis mob hlwb, xws li kev ntxhov siab, PTSD lossis hloov tus cwj pwv sai (bipolar disorder), peb nkag siab tias kev txiav luam yeeb yuav nyuaj heev, peb thiaj li tsim kev txhawb nqa tshwj xeeb rau koj los pab txiav kev haus luam yeeb, haus pa luam yeeb, lossis kev ntsuas luam yeeb.

Pregnancy Program

Kev Pab yog hais tias Koj Cev Xeeb Tub Lawm los sis Nyuam Qhuav Yug Me Nyuam

Peb nkag siab kev quav tshuaj nicotine yuav tsis tsum tau yooj yim tsuav yeeb vim yog koj cev xeeb me nyuam los sis yug me nyuam tshiab. Peb qhov kev txhawb pab tsis muaj kev txhaum tuaj yeem pab koj txiav yam tsis muaj kev ntxhov siab txog kev muaj me nyuam mos.

Kev Pab Kev Kho Mob los sis MinnesotaCare

Kawm paub kev tsum kev hau luam yeeb nrog tshuaj pub dawb los ntawm kev sib tham nrog koj tus kws kho mob.

Kawm Ntxiv

Khoom Pab thiab Kev Txhawb Nqa

Kawm paub ob peb txoj hauv kev zoo kom tau txais kev pib txiav luam yeeb los sis hwj xwm txiav txuas ntxiv mus.

Kawm Ntxiv

Yog Koj Muaj Kev Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv

Hu rau tus naj npawb nyob rau ntawm koj daim phiaj xwm kev noj qab haus huv daim npav txhawm rau nrhiav yam yuav txhawb nqa kev txiav luam yeeb uas lawv muab thiab kom tau txais kev pab ceev dua.

Kawm Ntxiv

“Kuv ib txwm yog ib tug neeg haus luam yeeb, kuv cov kev xav tau cuam tshaum txog kev haus luam yeeb lawm. Thaum kuv tsis haus luam yeeb, kuv muaj kev ywj pheej thiab kev pom meej los mus xav tau txhua yam ntxiv nyob rau hauv kuv lub neej uas kuv ntshaw thiab xav taug mus. Tsis muaj ib yam twg zoo tshaj kev txiav luam yeeb kom tau tam sim ntawv.”

Ben

Faib Qhia Koj Qhov Keeb Kwm

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24