Txiav Koj Txoj Kev Haus Luam Yeeb Nrog > Khoos Kas Pab Cov Neeg Hluas

100% Pab Dawb,
100% Ceev Cia Ua Ntiag Tug

My Life, My Quit™

Yog hais tias koj yog ib tug me nyuam hluas muaj hnub nyoog li ntawm 13-17 xyoo thiab koj xav tau kev pab rau kev txiav kev haus luam yeeb nkab hluav taws xob, kev haus luam yeeb los sis kev siv lwm cov khoom lag luam uas yog luam yeeb, nov yog ib lub khoos kas pub dawb txhua yam thiab khaws kev ua ntiag tug uas muaj rau koj. Tham los sis sau ntawv nrog cov kws cob qhia thiab nrhiav cov chaw muab kev pab cuam zoo tshaj qub los pab koj thaum koj npaj tau yuav txiav kev muaj yees tshuaj nicotine. Los ntawm kev xyaum txoj hauv kev los hais tias “tsum”los mus ua cov tswv yim rau kev tswj hwm kev ntxhov siab thiab kev raug quab nias los ntawm cov phooj ywg, peb tuaj yeem pab tau. Puas yog txhawj xeeb txog kev lub cev nyhav tuaj los sis muaj kev nyuaj siab ntxiv? Peb cov kws cob qhia tuaj yeem pab koj kom dhau tau qhov nyuaj. Koj puas muaj phooj ywg sam sim nrhiav kev tawm ntawm luam yeeb los sis kev haus pa luam yeeb nkab hluav taws xob? Hais qhia rau lawv paub hais tias peb nyob ntawm no los muab kev pab.

Tshawb Nrhiav My Life, My Quit (opens new window)

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis sau ntawv hauv xov tooj “Start My Quit” xa rau 36072*

Hnub nyoog 13–24