Hais Txog Quit Partner > Cov Lus Nug Uas Keev Nyiam Nug Tas Li

Quit Partner Cov Lus Nug Uas Keev Nyiam Nug Tas Li

Kawm paub ntxiv txog Quit Partner los ntawm kev mus tshawb nrhiav cov lus teb rau qee cov lus nug uas peb raug nug tshaj plaws. Pib tau los ntawm kev xaiv cov npe ntawm cov ntsiab lus hauv qab no.

Yog koj nrhiv tsis tau cov lus teb uas koj sam nrhiav, thov hu rau peb 1-888-QUIT-NOW (784-8669), tau 24 teev rau ib hnub/xya hnub rau ib lim piam.

Cov Ntaub Ntawv Qhia Ntxaws Txog Quit Partner

Quit Partner yog ib tsev neeg ntawm Minnesota lub khoos kas txiav kev ua luam yeeb, muab kev pab cuam thiab txhawb nqa dawb rau cov neeg hauv Minnesota uas tau siv cov luam yeeb txhua hom mus rau kev ua lag luam, suav nrog luam yeeb, luam yeeb hluav taws xob/vapes, thiab zom.

Quit Partner tau tshaj tawm ntau txoj kev xaiv kev txhawb nqa thiab cov peev txheej txhawm rau kom cov neeg nyob hauv Minnesota tuaj yeem nrhiav txoj hauv kev txiav kev ua luam yeeb uas ua hauj lwm zoo tshaj plaws rau lawv.

Kev txhawb nqa dawb suav nrog xov tooj thiab kev qhia hauv online; ntaus ntawv hauv xov tooj, email, thiab kev pabcuam nyob rau hauv vev xaib; thiab txhob siv cov tshuaj (cov tshuaj nicotine, cov pos hniav los sis cov tshuaj npuav) xa los ntawm kev xa ntawv.

Quit Partner tseem muab lub khoos kas tshwj xeeb rau cov neeg uas muaj kev puas siab puas ntsws los sis kev txawv txav ntawm kev siv yeeb tshuaj, Cov Neeg Meskas Qhab (American Indian Quitline), cov poj niam cev xeeb tub thiab tom qab yug me nyuam thiab cov tub ntxhais hluas hnub nyoog qis dua 18 xyoo (My Life, My Quit™).

The American Indian Quitline thiab My Life, My Quit™ muaj kev pab cuam yam xav tsis txog qhov xwm txheej hauv kev tuav pov hwm. Tus qauv ntawm lub khoos kas, thiab lub khoos kas cev xeeb tub/tom qab yug me nyuam muaj rau cov neeg nyob hauv Minnesota uas muaj hnub nyoog qis dua 18 xyoo thiab tsis muaj kev tuav pov hwm.

Txhua tus neeg nyob hauv Minnesota tuaj yeem hu rau 1-800-QUIT-NOW (784-8669), thiab lawv yuav raug xa ncaj qha mus rau lub khoos kas uas tsim nyog, seb nws yuav dhau los ntawm Quit Partner los sis lawv tus muab kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv.

Quit Partner yog kev tswj hwm los ntawm Minnesota Department of Health, nrog Quitline cov kev pab cuam muab los ntawm National Jewish Health, lub tsev kho mob txog ntawm kev ua pa hauv lub teb chaws thiab loj tshaj plaws, cov muab kev pab cuam Quitline uas tsis xam txog cov txiaj ntsig.

Quit Partner pib thaum lub Plaub Hli Ntuj Tim 1, Xyoo 2020, thiab tau muab kev txhawb nqa rau Minnesotans ntau tshaj 18,000 leej neeg ntawm lawv txoj kev rau siab txiav kev ua luam yeeb. Kev pab dawb ntawm kev txiav luam yeeb rau cov neeg nyob hauv Minnesota yav tas dhau los tau muab los ntawm Cov Kev Pab Cuam QUITPLAN, uas twb rawg kaw thaum lub xyoo 2020 ntxov lawm.

Cov Lus Nquag Nug Txog Quit Partner

Muaj kev txhawb nqa dab tsi?

Kev txhawb nqa muaj rau cov tib neeg rau siab uas sim txiav luam yeeb thiab siv cov khoom ua lag luam yeeb ntawm kev ua lag laum, suav nrog (tab sis tsis txwv rau) luam yeeb, luam yeeb hluav taws xob/vapes, thiab zom. Kev txhawb nqa dawb suav nrog kev qhia tus kheej, kev txhawb nqa hauv email thiab ntawv, cov ntaub ntawv kev kawm, thiab txhob siv cov tshuaj (cov tshuaj nicotine, cov pos hniav los sis cov tshuaj npuav) xa los ntawm kev xa ntawv. Muaj lub khoos kas tshwj xeeb rau cov poj niam cev xeeb tub/tom qab yug me nyaum, cov neeg uas muaj kev puas siab puas ntsws thiab/los sis kev siv yeeb tshuaj, cov neeg Meskas Qhab, thiab cov tub ntxhais hluas.

Cov teev sij hawm ntawm kev ua hauj lwm yog dab tsi?

Kev cob qhia hauv xov tooj muaj siv hauv 7 hnub hauv ib lub lim tiam, 24 teev sij hawm hauv ib hnub ntawm 1-800-QUIT-NOW

Kev sib tham hauv oos lais muaj nyob rau hnub Monday txog hnub Friday thaum 8 teev sawv ntxov txog 10 teev tsaus ntuj thiab hnub Saturday txog Hnub Sunday thaum 10 teev sawv ntxov txog 8 teev tsaus ntuj.

Cim tseg: Peb yuav kaw nyob rau hnub Thanksgiving thiab hnub Christmas. Peb muaj lub sij hawm tsawg dua (8 teev sawv ntxov - 6:30 teev tsaus ntuj) Hnub Memorial, Hnub Tshaj Tawm Kev Ywj Pheej, Hnub Ua Hauj Lwm, hnub tom qab Thanksgiving, thiab hnub ua ntej Christmas.

Nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas thiaj li tau txais nicotine kev hloov kho (NRT)?

Qhov nruab nrab, cov neeg koom nrog tau txais NRT hauv 2-3 hnub ua hauj lwm ntawm kev thov.

Cov neeg yuav tuaj yeem nkag tau li cas los ntawm kev sau npe hauv vev xaib?

Thov tshaj tawm uas muab los ntawm kev sau npe hauv vev xaib yog zoo tib yam li kev sau npe hauv xov tooj. Cov neeg tuaj yeem nkag mus rau nicotine kev hloov kho (NRT), kev cob qhia, thiab cov ntaub ntawv los ntawm lub vev xaib, thiab xaiv nyob rau hauv kev xa ntawv thiab email.

Kev hu xov tooj tuaj yeem siv sij hawm tau ntev npaum li cas?

Qhov nruab nrab, 15 feeb txhawm rau los sau npe rau kev cob qhia thiab qhov nruab nrab ntawm 10-15 feeb nrog rau kev hu ib zaug.

Leej twg yog tus kws qhia kev txiav txim siab tau?

Txhua tus kws qhia ntawv muaj daim bachelor's nrog rau qhov kev paub hauv kev puas siab puas ntsws, hauj lwm sab zej tsoom los sis lwm yam tsheeb tsam muaj kev pab cuam tib neeg. Cov kws qhia ua tiav kev cob qhia tau txais kev pom zoo los ntawm lub khoos kas Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Kho Mob luam yeeb thiab yog Cov Kws Kho Mob Haus Luam Yeeb (Council on Tobacco Treatment Training Programs and are Tobacco Treatment Specialists).

Cov kws tshaj lij kev noj qab haus huv thiab cov koom haum hauv zej zog hais txog Quit Partner lis cas?

Leej twg los tau thov pab qhia, tus kws sab laj los sis kho cov tib neeg tuaj yeem xa ib tus neeg mus rau siv kev pab cuam ntawm Quit Partner services. Qhov no suav nrog cov kws tshaj lij xws li cov muab kev pab cuam kev noj qab haus huv, tsev kawm ntawv ntawm tus neeg saib mob, cov kws sab laj thiab cov thawj coj ntawm kev ntseeg. Nws yooj yim rau kev xa los ntawm lub vev xaib los sis fev, thiab thaum koj hais rau ib tug neeg, Quit Partner yuav hu rau lawv hauv 24 teev sij hawm. Qhov no suav nrog cov kws tshaj lij xws li cov muab kev pab cuam kev noj qab haus huv, tsev kawm ntawv ntawm tus neeg saib mob, cov kws sab laj thiab cov thawj coj ntawm kev ntseeg. Nws yooj yim rau kev xa los ntawm lub vev xaib los sis fev, thiab thaum koj hais rau ib tug neeg, Quit Partner yuav hu rau lawv hauv 24 teev sij hawm.

American Indian (AI) Quitline

Yuav muaj kev txhawb nqa dab tsi los ntawm AI Quitline?

Cov neeg koom nrog uas tau hais tias American Indian/Alaska Native tuaj yeem tso npe tau rau hauv AI Quitline thiab tau txais kev cob qhia ntau tshaj 10 tsab xov tooj nrog rau tus kws cob qhia kev txiav luam yeeb ntawv American Indian Tobacco Cessation Coach thiab 12 lub lim tiam ntawm kev sib xyaw NRT (thaj ua rau/cov pos hniav los sis thaj /tshauj npuav). Cov neeg tuaj yeem tso npe tau ob zaug hauv ncua sij hawm 12 lub hlis. Cov neeg tseem tuaj yeem tso npe rau hauv lwm qhov xws li email los sis ntawv.

Puas yog cov kws qhia rau cov neeg Meskas Qhab Quitline Meskas Qhab lawv tus kheej?

Yog lawm, txhua tus kws qhia cov neeg Meskas Qhab hauv txoj hauj lwm tshiab yog Meskas Qhab.

Puas muaj ib tug naj npawb tus xov tooj thiab lub vev xaib ntawm American Indian Quitline sib cais?

Yog, tus naj npawb xov tooj yog 1-833-9AI-QUIT (1-833-924-7848) thiab lub vev xaib yog aiquit.com. Txawm li cas los xij, cov ntaub ntawv thiab kev txuas mus rau American Indian Quitline muaj nyob rau ntawm QuitPartnerMN.com

Lub khoos kas tshiab muaj rau Minnesota Cov Tub Txhais Hluas: Kuv Lub Neej Kuv Txiav Tau

Muaj kev txhawb nqa dab tsi thiab rau cov tub ntxhais hluas los ntawm My Life, My Quit™?

My Life, My Quit™ tshaj tawm kom txog li 5 qhov kev cob qhia los ntawm cov ntawv txhawm rau kev sib tham, sib tham hauv oos lais, thiab hu xov tooj, nrog rau cov ntaub ntawv tshwj xeeb rau cov tub ntxhais hluas.

Lub hnub nyoog twg tuaj yeem siv tau cov kev pab ntawm My Life, My Quit™?

My Life, My Quit™ tuaj yeem siv tau rau cov tub ntxhais hluas uas mauj hnub nyoog li 13-17 xyoo. Cov peev txheej yog muaj nyob ntawm tus vev xaib www.mylifemyquit.com rau cov niam txiv/tus saib xyuas, cov tub ntxhais kawm, kws tshaj lij kev noj qab haus huv, thiab cov koom haum zej zog pab cov tub ntxhais hluas ntawm txhua lub hnub nyoog.

Cov tub ntxhais hluas hnub nyoog qis dua 18 xyoo tuaj yeem tau txais nicotine kev hloov kho (NRT) tau los tsis tau?

Tsis tau.

Tus naj npawb xov tooj rau My Life, My Quit™ yog dab tsi?

Tus naj npawb xov tooj yog 1-855-891-9989.

URL lub vev xaib rau My Life, My Quit™ yog dab tsi?

URL yog www.mylifemyquit.com.

Cov tub ntxhais hluas tuaj yeem sau npe yam tsis muaj kev tso cai los natwm niam txiv tau los tsis tau?

Tau.

Puas muaj cov ntaub ntawv tshwj xeeb rau cov tub ntxhais hluas rau cov niam txiv, cov tub ntxhais kawm, thiab lwm yam?

Muaj, mus saib tau hauv tus vev xaib mylifemyquit.com thaib nyem rau qhov tias peev txheej, los sis mus saib tau hauv Minnesota Department of Health’s E-cigarettes and Vaping (https://www.health.mn.gov/ecigarettes) tus phej.

Lub khoos kas kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm

Lub khoos kas kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm yog leej twg?

Lub khoos kas no tsim nyog muaj los rau cov kev noj qab haus huv uas coj cwj pwm kev noj xws li, Kev ntxhov siab, kev nyuaj siab, kev puas siab puas ntsws, ADHD, PTSD, mob hlwb, thiab / los sis kev siv yeeb tshuaj.

Muaj kev txhawb nqa dab tsi rau qhov kev pab cuam kev noj qab haus huv?

Yog hais tias ib tug neeg twg nkag mus tso npe hauv lub khoos kas kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm, lawv yuav tuaj yeem tau txais 7 qhov kev cob qhia hu thiab 12 lub lim tiam ntawm kev sib xyaw NRT (thaj /cov pos hniav los sis thaj /tshauj npuav). Cov neeg tuaj yeem tso npe tau ob zaug hauv ncua sij hawm 12 lub hlis. Cov neeg tseem tuaj yeem tso npe rau hauv lwm qhov xws li email los sis ntawv.

Cov tib neeg yuav tso npe tau li cas?

Ncua sij hawm quit partner ua kev lis hauj lwm hauv kev tso npe, yog tias ib tus neeg twg tau qhia tias xav nkag mus koom nrog lub khoos kas kev qhia xov tooj thiab kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm, lawv yuav muaj kev xaiv nkaglos koom nrog lub khoos kas kev cob qhia txog xov tooj kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm.

Yuav tshwm sim dab tsi yog hais tias cov tib neeg ntawv tau tso npe rau lwm lub khoos kas Lub khoos kas kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm lawm - lawv puas tseem tuaj yeem tau txais kev kho nicotine hloov pauv dawb (NRT)?

Cov tib neeg tseem tuaj yeem tau txais cov khoom siv thaum pib li ob lub lim tiam ntawm NRT, tab sis kom tau txais NRT ntxiv, lawv yuav tsum tau tso npe rau hauv lub khoos kas kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm.

Lub khoos kas cev xeeb tub thiab tom qab yug me nyuam

Kev txhawb nqa lub khoos kas cev xeeb tub thiab tom qab yug me nyuam yog dab tsi?

Yog hais tias ib tug neeg twg nkag mus tso npe rau hauv lub khoos kas kev cob qhia cev xeeb tub thiab tom qab yug me nyuam txoj kev qhia txog xov tooj, lawv yuav tau txais 9 zaug kev cob qhia hu nrog tib tus poj niam cob qhia thiab 8 lub lim tiam ntawm NRT (4 ncua sij hawm thaum cev xeeb tub & 4 ncua sij hawm tom qab yug me nyuam; nrog kev tso cai ntawm kws kho mob).

Cov tib neeg yuav tso npe tau li cas?

Ncua sij hawm quit partner ua kev lis hauj lwm hauv kev tso npe, yog tias ib tus neeg qhia tias lawv xav nkag mus koom nrog lub khoos kas hauv kev qhia txog xov tooj thiab cev xeeb tub los sis tom qab yug me nyuam, lawv yuav muaj kev xaiv los nkag koom nrog lub khoos kas kev qhia txog xov tooj cev xeeb tub/tom qab yug me nyuam.

Hu rau Quit Partner

Tuaj yeem nkag txog Quit Partner line TTY tau los tsis tau?

Tau, los ntawm tus xov tooj 1-877-777-6534.

Leej twg yog tus muab lub khoos kas Quit Partner?

MDH tab tom ua kev cog lus nrog National Jewish Health txhawm rau los muab tag nrho cov khoos kas luam yeeb tso tseg.

Cov uas hu xov tooj tuaj tso npe rau hauv lub khoos kas no yuav tau txais tib tug kws cob qhia rau kev hu hauv txhua zaum puas yog?

American Indian Quitline cov uas tso npe yuav tau txais kev cob qhia los ntawm ib tug neeg uas yog neeg Meskas qhab. Cov uas nkag koom nrog lub khoos kas cev xeeb tub/tom qab yug me nyuam yuav raug ua ke nrog tib tus poj niam uas yog tus kws qhia rau txhua qhov kev hu. Lwm tus neeg uas tau tso npe tej zaum yuav tsis tau ua ke nrog tib tus kws qhia rau txhua qhov kev hu, tab sis feem ntau lawm cov sij hawm cov kws qhia ntawv muaj lub sij hawm zoo ib yam, yog li ntawd muaj caij nyoog uas yuav tshwm sim.

Yuav tshwm sim dab tsis yog tias tus tib neeg ntawv tsis tau txais kev hu ntawm kev cob qhia?

Thaum ib tug neeg twg tau tso npe rau hauv lub khoos kas, lawv yuav teem caij qhia kev hu xov tooj nrog tus kws qhia txiav txim. Yog tias tus neeg tsis tuaj yeem hu tau tom qab peb hu peb zaug, Cov neeg koom nrog yuav muaj sij hawm li 90 hnub ntawm kev hu rov qab rau National Jewish Health txhawm kom ua lub khoos kas txuas no mus ntxiv. Yog tias lawv tsis ua, lawv qhov kev tso npe yuav raug kaw. Cov tib neeg uas tsim nyog tso npe ob zaug hauv ib lub xyoos ntawm Quit Partner.

Puas muaj kev hu ua lwm hom lus?

Yog tias ib tus neeg nyiam siv lub teb chaws Asian Smokers’ Quitline uas muaj nyob rau lus Kaus Lim, Cantonese, Lus Suav, Lus Nyab Laj, lawv yuav raug xa mus. National Jewish Health siv cov lus Language Line Solutions, uas txuas rau Quit Partner cov kws qhia thiab cov neeg tso npe nrog tus neeg txhais lus los ntawm kev hu xov tooj rau peb. Language Line muab kev pab cuam ntau tshaj 200 yam lus, suav nrog lus Hmoob.

Kev xa ntawv Quit Partner

Kuv yuav tiv tauj Quit Partner los ntawm kev xa ntawv tau li cas?

Cov neeg nyob hauv Minnesota muaj hnub nyoog li 13 txog 24 xyoos tuaj yeem xa ntawv “Start” mus rau 36072 kom tau txais cov lus qhia thiab txuas nrog tus kws qhia nyob rau kev txhawb nqa - txhua yam pub dawb

Kev txhawb nqa dab tsi uas ib tug neeg tuaj yeem tau txais los ntawm kev xa ntawv?

Cov Tub Ntxhais Hluas (hnub nyoog 13 txog 17) uas xa ntawv “Start” rau 36072 yuav txuas nrogMy Life, My Quit, lub khoos kas no yog kev zais 100% thiav dawb yog tsim los rau cov tub ntxhais hluas. Thaum cov tub ntxhais hluas (hnub nyoog 18 txog 24 xyoos) xa ntawv Quit Partner, lawv tseem yuav tau txais kev pab dawb, nyob txhawb nqa.

Yog tias ib tug neeg txaus siab rau lub khoos kas tshwj xeeb ntawm Quit Partner, suav nrog American Indian Quitline,Quit Partner Pregnancy (lub khoos kas cev xeeb tub) thiab Post-Partum Program (tom qab yug me nyuam) los sis Behavioral Health Program (Lub Khoos Kas Fab Kev Coj Cwj Pwm Kev Noj Qab Haus Huv), lawv tuaj yeem xa ntawv “Start” rau 36072 kom tau txais cov lus teb rau qee cov lus nug. Los ntawm qhov ntawd, tus kws qhia yuav txuas lawv mus rau Quit Partner nrog kev hu xov tooj kom paub ntau ntxiv.

Quit Partner kev txhawb nqa oos lais

URL rau Quit Partner lub vev xaib yog dab tsi?

URL yog www.QuitPartnerMN.com

Kev txhawb nqa dab tsi muaj nyob hauv oos lais los sis los ntawm kev tso npe hauv vev xaib?

Txawm hais tias tus neeg tso npe hauv oos lais los sis hauv xov tooj, qhov kev txhawb nqa pub dawb peb muab yog tib yam. Cov neeg yuav tuaj yeem nkag mus rau kev cob qhia, tsis txhob siv cov tshuaj thiab cov peev txheej los ntawm tus vev xaib, thiab lawv yuav tuaj yeem xaiv nkag koom nrog lub khoos kas txhawb nqa kev xa ntawv thiab email. Cov tib neeg uas tso npe rau hauv lub khoos kas hauv lub vev xaib kuj yuav tau txais kev nkag mus rau lub dashboard nrog kev txhawb nqa ntxiv thiab cov peev txheej.

Cov neeg koom nrog yuav tsum tau tso npe oos lais kom tau txais cov ntaub ntawv hais txog kev txiav tawm?

Leej twg xav paub ntau ntxiv tuaj yeem tshawb xyuas QuitPartnerMN. com rau cov lus qhia txog kev npaj tawm, ua ib qho kev npaj txiav tawm, suav nrog cov nyiaj khaws cia, kev noj qab haus huv cov txiaj ntsig ntawm kev txiav tawm, cov lus qhia txog kev siv cov tshuaj nicotine, cov pos hniav loo sis tshuaj npuav zoo thiab saib cov dab neeg ua tiav. Thaum lawv npaj txhij rau kev txhawb nqa ntau dua, lawv tuaj yeem hu los sis sau npe hauv oos lais yam yooj yim.

Quit Partner kev txhawb nqa

Peb tuaj yeem txhawb nqa Quit Partner kom zoo tshaj plaws tau zoo li cas?

Peb xav kom koj qhia cov ntaub ntawv hais txog Quit Partner los ntawm koj tus vev xaib, kev tshaj xov xwm, cov ntawv xov xwm, daim ntawv pov thawj kawm tiav thiab lwm cov tshooj. Mus saib tau hauv nplooj ntawv Downloadable Materials nrhiav cov ntawv tshaj tawm, xa ntawv, daim ntawv tshaj tawm thiab tseem muaj ntau txoj hauv kev los qhia cov ntaub ntawv hais txog Quit Partner.

Quit Partner raug txhawb nqa thoob lub xeev li cas?

MDH tso siab rau cov neeg koom tes, cov neeg tau txais txiaj ntsig, thiab Quit Partner Ambassadors thoob plaws hauv lub xeev los tseem pab txhawb nqa lub khoos kas thiab txhawb xyuas kom meej tsheeb tias kev pab txhawb nqa mus puas txog rau tus uas tau txais kev cuam tshuam yam tsis sib npaug los ntawm kev ua lag luam yeeb. Quit Partner yog txhawb nqa los ntawm kev tshaj tawm xov xwm uas them nyiaj thoob plaws lub xeev, suav nrog digital thiab xov xwm tshaj tawm, tshawb nrhiav hauv kev uas lag luam los ntawm lub tshuab, kev luam ntawv, daim phiaj qhia tshaj tawm, ntawv tshaj tawm, xov tooj cua, this vis, thiab streaming video. Ntxiv rau, Quit Partner yog txhawb nqa los ntawm kev tshaj tawm xov xwm uas them nyiaj thoob plaws lub xeev, suav nrog digital thiab xov xwm tshaj tawm, tshawb nrhiav hauv kev uas lag luam los ntawm lub tshuab, kev luam ntawv, daim phiaj qhia tshaj tawm, ntawv tshaj tawm, xov tooj cua, this vis, thiab streaming video.

Quit Partner puas yog zoo ib yam li kev pab cuam QUITPLAN?

Tsis yog. Tsuas yog tias cov kev pab cuam zoo ib yam xwb, QUITPLAN Cov Kev Pab cuam yog ib lub khoos kas uas tau raug cais thiab raug kaw thaum tseem tab tom lis hauj lwm thaum pib hauv xyoos 2020.

Vim li cas kev pab cuam QUITPLAN thiaj li raug kaw?

QUITPLAN kev pab cuam tau txais nyiaj los ntawm ClearWay Minnesota, lub koom haum ywj pheej tsis vam tias yuav tau txais txiaj ntsig txhawm rau txo qis kev lag luam luam yeeb. Cov nyiaj pab rau ClearWay Minnesota tau xaus rau thaum xyoo 2021, yog li ntawd tag nrho lawv cov khoos kas thiaj li raug kaw. ClearWay Minnesota thiab MDH tau ua hauj lwm ua ke thaum ncua sij hawm uas muaj kev hloov pauv txhawm kom kev sib ntseeg siab tias Minnesotans yeej ib txwm muaj kev pab cuam dawb nkag mus los tas li, lub khoos kas txiav luam yeeb tau xaus yam zoo kawg nkaus.