Khoom Pab thiab Kev Txhawb Nqa > Faib Qhia Koj Qhov Keeb Kwm Txiav Luam Yeeb

Faib Qhia Koj Qhov Keeb Kwm Txiav Luam Yeeb

Puas yog koj tseem los txog rau ib nrab ntawm kev txiav luam yeeb rau fab kev lag luam? Puas yog koj txiav kom zoo? Tsis ua cas txawm koj yuav nyob rau ntu twg ntawm koj qhov kev txiav luam yeeb, kev faib qhia koj qhov keeb kwm tuaj yeem pab tau koj nyob muaj kev zoo siab thiab txhawb siab tau rau lwm tus ib yam. Leej twg yuav paub — tej zaum taum koj tua yeem yog ib qho laj thawj rau lwm leej tus los mus txiav luam yeeb!

Pib Sau Koj Zaj Keeb Kwm

Peb xav paub txoj kev txiav luam yeeb nws zoo li cas rau koj. Muaj dab tsi ua ua rau koj txiav txim siab los txiav luam yeeb? Koj lub neej tau hloov pauv li cas lawm suav txij koj tau txiav luam yeeb los? Cov no tsuas yog cov tswv yim qhia pib txoj kev xav xwb; faib qhia txhua yam uas koj nyiam hais txog koj txoj hauv kev txiav luam yeeb.

250 tus ntawv

Faib Koj Daim Duab

Qhia Txog Koj Tus Kheej Rau Peb

Faib qhia me ntsis txog seb koj yog leej twg yuav pab tau lwm cov neeg uas txuas rau koj qhov keeb kwm. Tej zaum peb yuav faib qhia koj lub npe thiab lub nroog yog hais tias peb tso tawm koj qhov keeb kwm.

Kuv lees paub tias kuv muaj hnub nyoog 18 xyoo los sis tshaj ntawv.*

Kuv txaus siab cia rau Quit Partner faib qhia kuv qhov keeb kwm. Peb yuav tsis faib qhia koj cov ntaub ntawv tiv tauj los sis siv nws rau lwm yam ntxiv tshwj kiag tias koj tso cai rau peb.*

Kuv tau nyeem thiab lees txais Tsab Ntawv Ceeb Toom Kev Ceev Ntiag Tug Lawm.*

Koj puas pau bib tug neeg uas yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm peb cov khoos kas? Peb pab koj xa cov lus qhia txog kev txiav lua yeeb tas sis tsis quab yuam lawv.

Kawm Ntxiv

Kaw

Kev Tso Tawm Daim Duab thiab Qhov Keeb Kwm

Kuv tau muab kev tso cai rau Quit Partner, uas yog ib lub khoos kas ntawm Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv, los siv daim duab thiab/los sis zaj keeb kwm uas sau uas kuv tau muab xa mus ua ib feem ntawm los sis rau kev txuas nrog rau kev tsim tawm ntawm Quit Partner cov ntaub ntawv tshaj tawm thiab cov ntaub ntawv tso qhia ua suab nyob rau txhua hom qauv los sis cuab yeej uas muaj.

Kuv nkag siab thiab pom zoo tias kuv zaj keeb kwm uas sau, nrog rau kuv daim duab, lub npe, thiab lub nroog, tej zaum yuav raug tso tawm los sis tso kom pom yam qhib plhuav nyob rau hauv kev txuas nrog rau Quit Parnet cov khoos kas thiab cov qav num fab ntaub ntawv, suav nrog kev faib qhia rau kev tso tawm ntawm cov chaw tso xov xwm thiab cov neeg muab kev koom tes fab kev noj qab haus huv rau zej tsoom.

Kuv tau xuam txhua txoj cai thiab tso tseg txhua cov kev tsib nqi los sis cov chiv keeb ntawm kev nqis tes ua uas tej zaum kuv yuav tsis pom zoo rau, tiv thaiv los sis tshawb nrhiav kev puas tsuaj rau kev nthuav tawm, kev tshaj tawm los sis kev siv kuv daim duab thiab/los sis zaj keeb kwm sau raws li Xeev Minnesota Tsab Cai Rau Kev Coj Ua Txog Ntaub Ntawv Zauv Zwm (Minnesota Data Practices Act)(Xeev Minnesota Tsab Niam Kev Cai (Minnesota Statutes), tshooj 13) thiab txhua cov kev tsib nqi los sis cov chiv keeb ntawm kev nqis tes ua uas tej zaum kuv yuav raws li ntawv, uas tej zaum kuv yuav muaj los sis cuam tshuam txog kev ua txhaum kev ceev ntiag tug.

Kuv muaj hnub nyoog yam tsawg kawg 18 xyoo thiab muaj peev xwm kos npe tau rau qhov kev nthuav tawm no.

Kuv tau nyeem qhov kev nthuav tawm ua ntej kos npe thiab pom zoo rau nws cov lus teev tseg.

Kuv twb tau nyeem thiab pom zoo rau cov lus teev tseg saum toj saud lawm. Kuv nkag siab hais tias cov ntaub ntawv no yuav raug xa mus ua is lev taus niv. Kev kos kuv lub npe rau hauv qab no, kuv tau pom zoo rau qhov kev nthuav tawm no lawm.

kos npe ua is lev taus niv

hnub tim

Kaw

Tsab Ntawv Ceeb Toom Kev Ceev Ntiag Tug Ntawm Cov Ntaub Ntawv Zauv Zwm/Kev Ceeb Toom Tennessen

 • Quit Partner (Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv lub khoos kas) yuav nug kom koj muab cov ntaub ntawv qhia paub nyob rau hauv daim foos no los mus sau cov keeb kwm uas nws tuaj yeem siv los mus qhia rau thiab muab kev kawm rau zej tsoom hais txog Quit Partner cov khoos kas thiab cov dej num thiab muab kev txhawb siab rau lwm cov neeg los txiav kev haus luam yeeb.
 • Kev cai li choj tsis tau tseev kom koj yuav tsum xa txhua cov ntaub ntawv uas tau thov thiab tuaj yeem tsis lees txais kev ua li ntawv. Tib qho uas tseem ceeb ntawm kev tsis muab cov ntaub ntawv ces yog qhov Quit Partner yuav tsis tuaj yeem los mus faib qhia koj qhov keeb kwm. Koj tsis tas xa zaj keeb kwm los sis ib qho ntaub ntawv twg uas tau thov nyob rau hauv daim foos no kom tau txais Quit Partner cov kev pab cuam.
 • Zaj keeb kwm, daim duab, lub npe, thiab lub nroog koj xa yuav raug tso tawm rau pej xeem pom nyob rau hauv Quit Parner cov ntaub ntawv tso tawm los sis cov ntaub ntawv nthuav qhia, uas yuav muab tso tawm nyob hauv online los sis faib qhia nrog rau cov chaw tshaj tawm xov xwm los sis cov neeg muab kev koom tes fab kev noj qab haus huv rau pej xeem.
 • Quit Partner yuav tsis faib qhia koj qhov chaw nyob email rau cov neeg uas tsis yog cov muaj npe nyob hauv qab no, tiam sis tej zaum yuav siv koj qhov chaw nyob email txhawm rau tiv tauj koj muab ntaub ntawv qhia paub ntxiv.
 • Cov ntaub ntawv qhia paub uas koj xa tej zaum kuj yuav muab nthuav tawm raws li hauv qab no:
  • Rau cov neeg ua hauj lwm hauv Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (MDH) los sis MDH qhov Quit Partner tus neeg cog lus rau kev tshaj tawm xov xwm uas ua hauj lwm yam muaj laj thawj rau kev thov nkag mus rau cov ntaub ntawv zauv zwm;
  • Raws li kev xav tau los ntawm Tsev Hais Plaub Tsab Lus Txib;
  • Rau ib tug neeg los sis ib qho chaw ua hauj lwm twg uas koj tso cai txais cov ntaub ntawv zauv zwm;
  • Rau ib tug neeg twg uas tau txais kev tso cai los ntawm lub xeev los sis tsoom hwv tsab kev cai lij choj los txais cov ntaub ntawv zauv zwm.

Kuv lees paub tias kuv twb tau txais tsab ntawv ceeb toom kev ceev ntiag tug no lawm.