Cov Kws Laus > Cov Kws Tshaj Lij Txog Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv

Koj Pab Tau. Peb Los Pab Tau Ib Yam.

Koj muaj lub luag hauj lwm tseem ceeb nyob hauv kev txhawb nqa koj tus neeg mob txoj kev txiav luam yeeb kom tiav. Peb nyob ntawm no pab koj thiab. Ua ntej tshaj plaws, peb muab txoj hauv kev yooj yim los mus xa koj cov neeg mob mus rau peb cov kev pab txhawb nqa kev txiav luam yeeb pub dawb. Qhov thib ob no, peb tuaj yeem pab ntxiv koj txoj kev paub txog luam yeeb lag luam thiab kev txiav luam yeeb uas yog pub dawb, muaj kev yooj yim thiab kev kawm hauv online uas raug lees paub.

Ob Txoj Hauv Kev Yooj Yooj Yim los mus Xa Cov Neeg Mob

Kev xa cov neeg mob tsuas yuav siv sij hawm li ob peb feeb xwb uas yog siv peb qhov chaw xa hauv peb tus vev xaib los sis xa fev. Txhua hom kws kho mob (xws li tus kws kho mob, tus kws tu neeg mob, kws kho hniav, kws therapist, kws muag tshuaj, thiab lwm yam) tuaj yeem xa mus tau tag nrho. Seem li ntawv lawm peb mam yog tus ua, uas yog yuav hu rau koj tus neeg mob hauv sij hawm 24 teev. Cov neeg mob tsis tas yuav muaj kev pov hwm kho mob kom noj qab hau huv txais cov kev pab cuam

Hais txog cov kws kho mob uas xa cov neeg txiav luam yeeb uas muaj mob uas tej zaum yuav cuam tshuam rau kev siv kev kho uas siv tshuaj los hloov nicotine, thov siv daim foos kev xa uas yog fax tuaj.

Ua Kev Xa Hauv Website (opens new window)

Txais Daim Foos Kev Xa Uas Yog FaxTuaj (opens new window)

Txoj Hauv Kev los mus Txhawb Pab Koj Cov Neeg Mob

Txawm hais tias kev txiav txim siab txiav luam yeeb yuav yog ib qho teeb meem ntiag tug los xij, koj tuaj yeem ua raws txhua cov kauj ruam los txhim kho kev tshuaj xyuas, kev kho thiab kev xa mus kho los ntawm kev haus cov luam yeeb lag luam.Qhia rau cov neeg mob paub tias koj muaj kev txhawj xeeb txog tias seb kev haus luam yeeb yuav muaj kev cuam tshuam li cas rau lawv txoj kev noj qab haus huv tam sim no thiab ncua sij hawm ntev thiab qhia seb Quit Partner lub khoo kas pab dawb yuav tuaj yeem pab lawv rhais mus rau kauj raum tom ntej tau li cas.Yog tias lawv npaj txhij los mus pib lawm, ces kav tsij xa lawv mus kiag.Nkag mus rau peb cov peev txheej hais txog kev hloov pauv cov laj txheej kev noj qab haus huv txhawm rau pab koj los mus pib.

Cov Peev Txheej rau Cov Kws Tshaj Lij txog Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (opens new window)

Cov Credit CE Pub Dawb thiab Muaj Kev Yooj Yim nrog Quit Partner

Tsim los yam muaj kev xav txog rau cov kws kho mob uas tsis muaj sij hawm khoom kiag li, yog li txhua chav kawm hauv digital uas kawm 15 feeb mus txog 30 feeb yuav hais txog cov lus nug uas nquag nug hauv cov chaw kho mob txog luam yeeb lag luam. Los ntawm kev nqis tes mus cuam tshuam me ntsis thiab kev xa tus neeg mob mus rau Quit Partner txog ntua rau cov kev hloov pauv ntawm kev haus luam yeeb nqus pa (vape) thiab luam yeeb lag luam uas tsim kev kub ntxhov rau qee cov pej xeem hauv Minnesota yam cais tsis tau, cov chav kawm pub dawb no yog txoj kev uas ceev thiab yooj yooj yim rau kev los mus txais cov credit kev kawm ua ntu zus txog lub ntsiab lus raws lub sij hawm.

Tshawb Cov Kev Cob Qhia Pub Dawb (opens new window)

COVID-19 Thiab Luam Yeeb Rau Fab Kev Lag Luam

Cov neeg uas haus luam yeeb los sis nqus pa luam yeeb hluav taws xob tej zaum yuav muaj kev pheej hmoo ntxiv tuaj rau kev muaj ntau yam mob los ntawm kab mob COVID-19. Qhia rau koj cov neeg txiav luam yeeb paub tias kev txiav kev haus luam yeeb yuav txhim kho tau kev noj qab haus huv ntawm lub ntsws sai li sai tau nyob rau ob lub lim piam. Yog lawv npaj txhij los txiav luam yeeb, peb nyob ntawm no los pab.

Saib Qhov Kev Tshawb Fawb Zaum Kawg Nkaus (opens new window)