Peb muaj kev pab txaiv txoj
kev siv Luam Yeeb Nrog Kev
Txhawb Nqa Pub Dawb

Hu rau 1-800-784-8669
tuaj cus ntawm hauv Hmoob.

Kev Pab Pub Dawb rau Koj Txoj Kev Txiav Luam Yeeb

Quit Partner yog Minnesota txoj kev muab kev pab pub dawb rau txoj kev siv yees tshuaj nicotine, thiab kev haus luam yeeb, kev haus pa luam yeeb hluav taws xob thiab kev zom luam yeeb. Peb yauv txhawb nqa thiab qhia txoj kev taug txia luam yeeb..Tsis hais sij hawm twg koj xav tau kev pab , peb nyob ntawm no txua lub sib hawm los pab koj, 7 hnub, 24 xuab moo.

Sib piv kev qhia kom tsum

Kev Txiav Luam Yeeb Nrog Cov Cuab Yeej Muaj Txiaj Ntsig Uas Pub Dawb

Tso Tseg kev haus luam yeeb, haus pa luam yeeb lossis ntsuas luam yeeb nyob ntawm yus nyiam txhob kev pab li cas.

 • Enroll for free medications

  Kev Siv Tshuaj Kho Pub Dawb

  Kos koj lub npe yog koj xav tau khoom siv rau ob lub lim tiam, cov khoom pub dawb no yog ntaub nplaum, gum, thia tsuaj npuav.*

 • Enroll for text messages

  Kev Sau Ntawv Qhia

  Tau txais cov tswv yim, kev ceeb toom kom nco qab thiab kev txhawb siab uas xa ncaj qha rau koj lub xov tooj.**

 • Enroll for emails

  Cov Email

  Tau txais cov email txhawb nqa koj tas li thaum koj tab tom txiav luam yeeb.**

los sis

Txiav Luam Yeeb Nrog Rau Kev Pab Tswv Yim Dawb

Yuav tau txais kev cob qhia hauv xov tooj los sis hauv online rog ib tug neeg cob qhia txua hnub. Thaum koj kos npe, koj yuav tau txais ntau yam kev pab rau txiav kev haus luam yeeb, haus pa luam yeeb, lossis kev ntsuas luam yeeb.

 • Enroll for coaching

  Neeg cob qhia hu hauv xov tooj, kev ntaus xov tooj***, lossis online hauv khoos phib tawj.

 • Enroll for patches, gum or lozenges

  Cov ntaub nplaum, tshuaj ntxo los sis tshuaj npuav*

 • Enroll for text messages

  Kev sau ntawv qhia**

 • Enroll for emails

  Cov Email**

 • Enroll for a welcome package

  Qhov muab pab ua kev txais tos

*18+ **13+ ***13–24

Tshawb Nrhiav Ntxiv nyob rau hauv Peb Cov Khoos Kas

My Life, My Quit

Lub Khoos Kas Pab Txiav Luam Yeeb Rau Cov Hluas Kiag Xwb

My Life, My Quit™

Yog hais tias koj yog ib tug hluas muaj hnub nyoog li ntawm 13-17 xyoo thiab koj xav tau kev pab rau kev txiav kev haus luam yeeb hluav taws xob, kev haus luam yeeb los sis kev siv lwm cov khoom lag luam uas yog luam yeeb, nov yog ib lub khoos kas pub dawb txhua yam thiab khaws kev ua ntiag tug uas muaj rau koj.

The American Indian Quitline

Neeg Khab Mes Kas Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb (American Indian Quitline)

Tau txais kev txhim kho nrog rau lus cob qhia los ntawm zej zos, Neeg Khab Mes Kas Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb (American Indian Quitline) muab kev txhawb nqa pub dawb txhua yam thiab tsim tsa tshwj xeeb los pab koj, los sis qee leej uas koj paub, txiav luam yeeb.

Behavioral Health

Txhawb Nqa Cov Ua Neej Nyob Nrog Kev Mob Puas Hlwb los sis Lwm Yam Kev Quav Yeeb Tshuaj

Yog tias koj siv tshuaj yeeb dej cawv lossis mob hlwb, xws li kev ntxhov siab, PTSD lossis hloov tus cwj pwv sai (bipolar disorder), peb nkag siab tias kev txiav luam yeeb yuav nyuaj heev, peb thiaj li tsim kev txhawb nqa tshwj xeeb rau koj los pab txiav kev haus luam yeeb, haus pa luam yeeb, lossis kev ntsuas luam yeeb.

Pregnancy Program

Kev Pab yog hais tias Koj Cev Xeeb Tub Lawm los sis Nyuam Qhuav Yug Me Nyuam

Peb nkag siab kev quav tshuaj nicotine yuav tsis tsum tau yooj yim tsuav yeeb vim yog koj cev xeeb me nyuam los sis yug me nyuam tshiab. Peb qhov kev txhawb pab tsis muaj kev txhaum tuaj yeem pab koj txiav yam tsis muaj kev ntxhov siab txog kev muaj me nyuam mos.

Khoom Pab thiab Kev Txhawb Nqa

Kawm paub ob peb txoj hauv kev zoo kom tau txais kev pib txiav luam yeeb los sis hwj xwm txiav txuas ntxiv mus.

Kawm Ntxiv

Kev Pab Kev Kho Mob los sis MinnesotaCare

Kawm paub kev tsum kev hau luam yeeb nrog tshuaj pub dawb los ntawm kev sib tham nrog koj tus kws kho mob.

Kawm Ntxiv

Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Lwm Cov Kws Kho Mob

Kawm paub kev tham nrog cov neeg mob, cov neeg uas tau txais kev pab cuam, cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg cheeb tsam coj kev cai thiab lwm cov tib neeg hais txog Quit Partner.

Kawm Ntxiv

Hais Txog Quit Partner

Kawm paub ntau ntxiv txog peb lub khoos kas thiab nrhiav cov lus teb rau cov lus nug uas keev nyiam nug tas li.

Kawm Ntxiv

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24